Cookie policy

Laatste update van ons cookie policy op 25 maart, 2022

Lees hier ons cookie policy.
Deze website, bereikbaar via de domeinnaam www.uman.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plugins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram en Twitter), die integratie van sociale media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Websites. Dit Cookie policy regelt het gebruik van de cookies en sociale media plugins op de onze Website en legt uit hoe en waarom wij gegevens via de cookies verwerken en verzamelen. Los van de cookies kunnen er via onze Website ook andere persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u contact met ons opneemt. Als u de algemene informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, raadpleeg dan ons algemeen cookie policy en privacybeleid. Cookies set by the website owner (in this case, pixfort) are called "first party cookies". Cookies set by parties other than the website owner are called "third party cookies". Third party cookies enable third party features or functionality to be provided on or through the website (e.g. like advertising, interactive content and analytics). The parties that set these third party cookies can recognize your computer both when it visits the website in question and also when it visits certain other websites.

1. Algemeen

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door U-Man Belgium NV (hierna “Uman, “wij”, “ons”) met maatschappelijke zetel te Werfheid (MZN) 3, 2812 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435.560.880.

1.2. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via de cookies op onze Website. U kan steeds contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze contactpagina.

1.3. Wij behouden ons het recht voor om dit Cookie policy van tijd tot tijd te wijzigen. Bij wijzigingen zullen wij opnieuw uw toestemming vragen via de cookiebanner, die terug zal verschijnen bij uw eerste bezoek aan onze website na de wijziging. Zodra u terug op “Akkoord” klikt wordt u geacht om alle wijzigingen integraal aanvaard te hebben.

2. Cookies

2.1 U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Deze configuratie kan u terugvinden in de instellingen van de desbetreffende browser. Het niet toestaan van cookies bij het bezoek van de Website, kan echter veroorzaken dat bepaalde of alle functionaliteiten van de Website niet langer (goed) werken.

2.2. Wanneer u akkoord gaat dat de cookies geplaatst worden bij uw bezoek aan onze Website, kunnen er via deze cookies persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt worden. De meeste gegevens die door het gebruik van de cookies verzameld worden maken het mogelijk om u te identificeren en wij gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken. Dit laat ons toe om onze Website te verbeteren en u een aangenamere surfervaring te bezorgen.

3. Doeleinden

Wij verzamelen uw gegevens steeds in functie van een bepaald doel, dat gerechtvaardigd wordt op basis van een wettelijke grond:

Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses opdat we onze website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.
Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op uw toestemming wanneer u de cookies aanvaardt.

Doel: We kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen, of die van onze partners of een derde te beschermen, wanneer uw gebruik van de Website kan beschouwd worden als (a) een schending van dit

Cookie policy of een ander intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een derde, (b) een bedreiging vormt voor de veiligheid of integriteit van onze Website of ten aanzien van ons of ten aanzien van de systemen van onze partners, onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van kwaadwillige code, of (c) op enige wijze haat, discriminerend, obsceen, racistisch, illegaal of op een andere manier ongepast is.
Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op ons legitiem belang.

Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om elk redelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd op ons eigen initiatief naar de politie of gerechtelijke diensten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden is dat u een onrechtmatige daad of een misdrijf zou gepleegd hebben door uw gebruik van de Website.
Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

4. Bewaartermein

4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zo lang dit nodig is om de doeleinden opgesomd in artikel 3 van dit Cookie policy te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:

Wij of een derde partij een overwegend belang hebben om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden; Er een wettelijke verplichting is of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verhindert om de persoonsgegevens te de-identificeren.

5. Het delen van uw persoonsgegevens

5.1 Wij delen uw persoonsgegevens met volgende categorieën van ontvangers:

Uzelf; Onze partners, klanten, dienstverleners, alsook met onze filialen; Onze aandeelhouders en potentiële overnemers; Overheids-, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

5.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het is echter ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners buiten de EER, of beroep doen op verwerkers buiten de EER. Elke partner of verwerker buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt is gebonden door adequate beschermingsmaatregelen en waarborgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke beschermingsmaatregelen zullen het gevolg zijn van:

Toepasselijke wetgeving in het land van ontvangst die een gelijkwaardige bescherming biedt als wat u geniet binnen de EER; of Een contractuele regeling tussen ons en die entiteit, die gebaseerd is op de Standaard Clausules van de Europese Commissie.

5.3 Wij kunnen anonieme en/of geaggregeerde persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte zou plaatsvinden, verzekeren wij dat er maatregelen voorzien zijn die de veiligheid en integriteit van de gegevens waarborgen en die uw rechten in dit verband respecteren.

5.4 Wij geven uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare wijze door aan een andere derde partij dan degene vermeld in artikel 5.1 tot 5.3 zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Het is echter wel mogelijk dat wij anonieme gegevens doorsturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om onze diensten en producten te verbeteren alsook om onze marketing en de aanbieding van onze diensten en producten bij te sturen.

6. Kwaliteitsgaranties

6.1 U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen er op gericht zijn om onze marketingmaterialen relevanter te maken voor u. Wij doen dit door een profiel van u te creëren op basis van uw voorkeuren, wat wij vervolgens kunnen gebruiken om u berichten, promoties, nieuwsbrieven en andere reclame te sturen omtrent onze producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

6.2 Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook tegen onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Onze werknemers of derde partij verwerkers krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is en zij zijn onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheid. U begrijpt anderzijds dat de veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens inspanningsverbintenissen zijn en die nooit volledig gegarandeerd kunnen worden.

6.3 Indien u zich geregistreerd hebt om nieuwsbrieven, communicaties, promoties of andere aanbiedingen van ons te ontvangen via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, dan kan u uw voorkeuren steeds veranderen door op de opt-out link te klinken, die steeds voorzien wordt in dergelijke communicaties.

7. Uw rechten

7.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen die ons duidelijk overlast, hoge kosten of schade toebrengen.

7.2 U heeft het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om verbetering ons overmaakt, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige of foutieve aard van de gegevens waarvoor verbetering gevraagd wordt.

7.3 Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze op eender welk moment in te trekken.

7.4 U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden vermeld in artikel 3 of indien u uw toestemming intrekt. Hierbij moet u rekening houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal afgewogen worden tegen: onze doorslaggevende belangen of die van een andere derde partij; een wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

7.5 In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

7.6 Behalve wanneer wij uw gegevens verwerken op grond van wettelijke verplichtingen, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de verwerking echter in aanmerking komt als direct marketing, heeft u het recht zich kosteloos te verzetten tegen dergelijke verwerking en zonder rechtvaardiging.

7.7 U heeft het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruik en leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt.

7.8 Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen (info@uman.be). Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Wij zullen u zo snel mogelijk ontvangst van uw verzoek bevestigen. Indien het verzoek geldig is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is behandelen en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek u een antwoord bezorgen.

Indien u een klacht heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact opnemen met ons. via het e-mailadres vermeld hierboven.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is in beginsel de Belgische privacy-commissie. Raadpleeg voor meer informatie de website: http://www.privacycommission.be.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: uman.be

Roxanne Van den Branden

Ik ben ontzettend blij om mijn carrière hier te mogen beginnen.

U-Man heeft een geweldige, warme sfeer. Het team is heel resultaatgericht en dat bevalt mij enorm.

Ik ben vastbesloten om mijn steentje bij te dragen en mijn uiterste best te doen om bij te dragen aan ons gezamenlijke succes. Laten we samen bouwen aan iets geweldigs!